aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Dubăsari


Date generale despre raion

Informațiile generale privind raionul Dubăsari își au proveniența atât din Chestionarul de evaluare a capacității APL, cât și din alte surse.
 

Date generale despre raion

Data constituirii

2003

Poziţia geografică

situat în partea stângă a r. Nistru, la o distanţă de 35 km de mun. Chişinău

Populația

35 200

Suprafaţa totală

309,22 km²

Reţeaua stradală

64 km de drum rigid

Președintele Raionului

Dl Grigore Policinschi 

Repere istorice și amplasarea geografică

Dubăsari este un raion din Republica Moldova, compus din acea parte a fostului raion Dubăsari care a rămas sub controlul autorităților moldovenești după războiul din 1992 din Transnistria. În urma războiului din 1992 orașul Dubăsari a rămas sub controlul Republicii Moldovenești Nistrene, iar procuratura raională, judecătoria raională și comisariatul raional de poliție s-au refugiat în satul Ustia.

 

Raion Dubăsari este situat în partea stângă a r. Nistru, la o distanţă de 35 km de mun. Chişinău. Suprafața totală a raionului o constituie 30922 hectare, din care terenuri agricole 22782 ha (73,6%). Sediul Raionului se află în s. Coșnița. În componența raionului intră 11 primării ce reprezintă 15 localități rurale.

 

Raionul Dubăsari se învecinează la Vest cu raionul Criuleni și Mun. Chișinău, la Est cu Transnistria. Amplasarea raionului Dubăsari este în zonă de cîmpie (podişul central Moldovenesc) cu influienţe climaterice moderate, constituie un factor favorabil în dezvoltarea şi evoluţia populaţiei locale. Punct extrem de Nord al raionului se află în regiunea satului Oxentia, punct extrem de Sud - satul Pîrîta, punct extrem de Vest - satul Marcăuţi, punct extrem de Est- satul Vasilevca. În componenţa raionului Dubăsari sunt 15 sate incluse în 11 primării. Raionul Dubăsari este situat la distanţa de 25 km de Chişinău nu departe de hotarul cu Ucraina. Aşezarea lui pe malul Nistrului favorizează dezvoltarea unor zone de turism şi instituţii curative.

 

Populația

Populaţia raionului constituie 35,2 mii persoane, din ele ocupate în câmpul muncii - 12 mii personae (34%). Temporar sunt plecate peste hotare 4 mii personae sau 11% din populația totală. Raionul Dubăsari nu are oraşe în componenţa sa, neavînd nici populaţie urbană. Densitatea populaţiei este de 114 locuitori/km2,  peste media pe republică.

Conform datelor statistice din 01.01.2008 copiii de vârstă 0-16 ani constituiau 23% din numărul total al populaţiei prezente, populaţia în vârstă de 16-61/56 ani - 60%, iar peste vârsta aptă de muncă ani - 17% sau 5 mii persoane. Rata scăzută a natalității și emigrarea forței de muncă duce la creşterea proporției numărului populaţiei de vârstă înaintată și accentuarea procesului de îmbătrânire demografică în raion.

Raionul Dubăsari este cel mai puțin populat din raioanele regiunii de dezvoltare centru, dar și suprafața raionului este foarte mică. De aceea densitatea medie a populaţiei între hotarele raionului este în prezent mai mare ca în restul ţării - de 114 loc/km2, faţă de 105,4 loc/km2 pe țară.

 

Structura populaţiei după sexe este similară întregului teritoriu al R. Moldova şi constituie 49% populaţie masculină şi 51% populaţie feminină. Această situaţie nu se perturbează de procesele demografice.

 

În ce priveşte componenţa etnică a populaţiei raionului Dubăsari, 98,3% revine moldovenilor, 0,86% ruşilor, 0,53% ucrainenilor, etc.

 

Sectorul economic

În total în raion sunt înregistrate 3200 de întreprinderi. Marea parte a lor sunt Gospodăriile Țărănești. Însă economia raionului este susținută în principal de doar câțiva agenți economici mai importanți. Dacă facem abstracție de Gospdăriile Țărănești, restul întreprinderilor se prezintă astfel:

·        Î.I. - 193

·        S.R.L. - 151

·        Titulari de patentă - 59

·        S.A. - 2

·        Î.M. - 6

 

Printre principalele sectoare după volumul total al vânzărilor în raion se numără agricultura, industria extractivă și serviciile. Domeniile ce prezintă potențial de dezvoltare sunt: Agricultura, Serviciile și Turismul.

 

Agricultura

Suprafaţa terenurilor agricole a raionului este de 22,8 mii ha. În agricultură activează 38 agenţi economici, din care 26 agenţi economici mari, şi 2791 gospodării ţărăneşti. În această ramură activează 35% din populaţia ocupată în economia raionului.

 

Dincolo de traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa au terenuri arendate 17 agenţi economici mari. Suprafaţa totală a terenurilor agricole constituie 16607 ha, din care 8436,97 ha (6291,92 ha teren arabil) se află dincolo de traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa. Accesul la terenurile agricole deseori este restricționat de forțele de ordine Transnistrene.

 

Industria

Industria este reprezentată de întreprinderi precum:  SA „Fabrica de conserve din Coşniţa", SA "Minerul", SRL "Saldina-Prim"; 2 mori - SRL „TIRASTON" şi SRL „Cereale Pîrîta", unde sînt angajaţi 560 persoane. În anul 2010 cel mai mare angajator din raion SA "Fabrica de Conserve din Coșnița" a falimentat, principalele produse ale industriei rămânând făina, produsele de panificaţie și uleiul vegetal. Se planifică revitalizarea pisciculturii.

 

 

Investițiile

Investițiile publice și private per capita, au constituit în raionul Dubăsari 3800 Lei/locuitor, plasând raionul în anul 2008 pe locul întâi în regiune. Circa 80% din investiții au provenit de la bugetul de stat. Raionul a înregistrat înalte ritmuri de creștere la capitolul investiții per capita între anii 2004 și 2008. Practic s-a realizat o creștere de 400% începând cu anul 2004. Aceasta se explică prin politica statului de a susține localitățile din partea stângă a Nistrului și crearea unei imagini atractive. Investițiile au fost direcționate în principal în proiecte de infrastructură. Investițiile locale și cele private sunt de doar 10% din investițiile totale. Astfel conform volumului investițiilor străine și a numărului de investitori străini în raion, clasamentul plasează raionul Dubăsari pe ultimul loc, demonstrând că este cel mai ne atractiv raion, dată fiind și zona în care se află.

 

Bugetul

Dinamica bugetului raional începând cu anul 2007 a variat, fiind în creștere în 2008, în scădere în 2009 și iarăși a crescut în anul 2010. Față de anul 2007 bugetul raional a crescut în 2010 cu 127%, de la 49,7 mil Lei în 2007 la 63,2 mil Lei în 2010.

 

Deși dependența bugetului raional de defalcările bugetare este una mare, comparativ cu alte raione este o dependență redusă - de 82%. Pentru anii 2008 - 2010 veniturile proprii asigură o marjă medie de 18% și nu variază mult de la an la an.

 

Infrastructura

Situația infrastructurii utilităţilor publice în raion este apreciată de autorități ca medie în ceea ce privește drumurile, canalizarea și apeductul, salubrizarea este mai degrabă la un nivel sărac, electricitatea, rețelele de gaz și telecomunicațiile mai degrabă bune.

 

În general starea infrastructurii în raionul Dubăsari este la un nivel mai mare ca media pe ţară, cu toate acestea nivelul de deservire a serviciilor necesită îmbunătăţire şi modernizare.

 

Fondul locativ şi condițiile de trai

La începutul anului 2009 populația raionului Dubăsari a fost sabilită în case și apartamente cu o suprafață totală de cca 667 mii m2, cu aceeași suprafață locativă, ce ar însemna o suprafață medie a unei locuințe de 50 m2.

 

Rețeaua de drumuri

Pe teritoriul raionului există 13,4 km de drumuri naţionale, 75,6 km drumuri raionale şi 384 km drumuri locale, din care 64 km asfaltate. Astfel conform acestui indicator Raionul Dubăsari se situiază pe locul 2 în Regiunea de Dezvoltare Centru cu un indice de 35 km2/100km.

 

În anul 2004 a fost organizată întreprinderea de stat „Drumuri Dubăsari" care se ocupă cu mentenanţa drumurilor. Ca întreprindere nouă, are o bază tehnică materială foarte slabă.

 

Infrastructura educaţională

Învăţământul primar şi gimnazial asigură standardul educaţional de stat, care acordă deschidere către învăţământul profesional şi cel liceal, iar învăţămîntul liceal asigură o pregătire teoretică fundamentală şi deschiderea către învăţămîntului superior. În  raion există licee, şcoli medii de cultură generală şi gimnazii:

·        Gimnazii - 2 cu un contingent de 242 elevi

·        Şcoli medii - 5 cu un contingent de 2513 elevi

·        Licee - 4 cu un contingent de 2358 elevi

 

La moment în raionul Dubăsari funcţionează 10 instituţii preşcolare cu un contingent 1024 copii din cei 2084 copii de vîrsta 1-7 ani.

 

Paralel cu instituţiile menţionate, în raion mai funcţionează 2 gimnazii şi 2 licee care sunt în subordinea Ministerului Educaţiei, în aceste instituţii se instruiesc peste o mie de elevi care locuiesc în localităţi aflate sub jurisdicţia organelor nelegitime din Transnistria.

 

Prin decizia Consiliul raional s-a constituit Centrul raional de reabilitare şi odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia " în baza fostei tabere de odihnă „Patris Lumumba". Pentru lucrările de reparaţie a Centrului s-au  alocat 300 mii lei din bugetul de stat, celelalte cheltuieli (salarizarea, întreţinerea, etc.) sînt suportate de bugetul raional.

 

Dotarea cu rețele de apeduct și canalizare

La moment nu dispun de reţele de apeduct localităţile Oxentea şi Ustia. Rămâne arzătoare problema canalizării (numai o localitate are reţea de canalizare - s. Coşniţa, pe baza SA „Fabrica de conserve din Coşniţa").

 

Aprovizionarea cu gaze naturale

Conform acoperirii populației cu conexiunea la gaz raionul Dubăsari se situiază pe primul loc în regiunea de dezvoltare centru.

 

Au fost construite gazoductele Orhei-Oxentia-Molovata (16 km) - 900 mii lei (bugetul de stat), 300 mii lei din bugetul raional; Coşniţa-Pohrebea (6,2 km) - 740 mii lei (bugetul de stat) şi 412 mii lei (FISM); Doroţcaia (7,3 km), Coşniţa - Pîrîta (5,2 km) - 600 mii lei (bugetul de stat), Criuleni - Holercani (12,942 km) - 7200 mii lei (bugetul de stat). Conectaţi: 186 beneficiari din raion; gazificate şcolile din Molovata şi Pîrîta, liceul „Ion Creangă" din Coşniţa.

 

Transport

Raionul Dubăsari nu dispune de o organizaţie de stat pentru transportul auto. Toate serviciile legate de transportarea pasagerilor sunt acordate de 5 - întreprinderi individuale: II „Negrea trans", II „Coica", II „Pisarecno", II „Anatol Ursu", II „Moeseev Aurel".

 

În afară de transportul auto în raion este o întreprindere de stat pentru transportarea navală care transportă anual aproxivativ 2,3 mii tone/km.

 

Serviciile de sănătate

Asistenţa medicală primară pentru populaţie se acordă de către Centrul Medicilor de Familie Dubăsari cu sediul în satul Coşniţa, în cadrul a 8 Centre de Sănătate şi 3 Oficii ale Medicului de Familie, în care activează 18 medici de familie şi 57 asistente.

 

În Centrele de Sănătate activează laboratoare clinice, cabinete de fizioterapie (cu excepţia CS Cocieri). În Centrele de Sănătate Coşniţa, Holercani, Molovata Veche activează staţionare de zi. 

 

Instituţiile medicale primare sînt asigurate cu medicamente pentru acordarea serviciilor medicale de urgenţă populaţiei în regim non-stop de către medicul de familie. De asemenea, prin intermediul Fondului de Investiţii în Sănătate, Centrul Medicilor de Familie Dubăsari a primit 4 seturi de bază, 12 truse ale medicului de familie.

 

Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se acordă de către Substaţia de Asistenţă Medicală Urgentă Criuleni, Punctele de Asistenţă Medicală Urgentă Coşniţa, Cocieri, Molovata Veche.

 

Asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească se acordă de către secţia consultativă şi secţiile spitaliceşti ale spitalului raional Criuleni.

 

 

 

 

Cultura şi Turismul

În raion funcționează 12 cămine culturale, 17 biblioteci, incusiv 6 pentru copii, 2 şcoli muzicale, o școală de artă, 1 muzeu, 14 monumente istorice.

 

În şcolile de artă îşi fac studiile anual circa 275 elevi. Se simte lipsa de cadre, majoritatea cadrelor lucrînd pe 1,5 salarii. În şcoala de arte Cocieri îşi fac studiile elevi din 6 sate vecine inclusiv şi din oraşul Dubăsari.

 

A fost formată orchestra de muzică populară, centru metodic pe lîngă Secţia Cultură. Majoritatea clădirilor cu destinaţie culturală necesită reparaţii capitale. În 2004 s-a gazificat şcoala de arte din satul Coşniţa. Luînd în consideraţie specificul localităţilor săteşti, instituţiile culturale trebuie să funcţioneze în perioada rece a anului, aceasta necesitînd prevederea în bugetele locale a cheltuielilor pentru încălzirea lor.

 

Cărţi de literatură artistică, de publicistică, noile ediţii de cărţi sunt prezente în cantităţi necesare numai în bibliotecile din s. Doroţcaia, Molovata Nouă, Ustia, Molovata care au fost primite în rezultatul implementării proiectelor fundaţiei „Soros-Moldova".

 

Biblioteca Publică Comunală Molovata-Nouă dispune de echipamentul tehnic: calculator, telefon, fax, copiator. Biblioteca are conectare la reţeaua globală Internet, dispune de baza de date MoldLex. Biblioteca dată poate fi luată ca bază pentru biblioteca raională.

 

Turismul

Pe teritoriul raionului Dubăsari există o bază puternică de dezvoltare a turismului:

·        sanatoriul „Struguraş" care are posibilitatea de deservire şi pe timp de iarnă,

·        baza de odihnă „La Nistru", „Casa Pescarului", „Fluxul Nistrului", „MICAUREL" SRL.

Luînd în consideraţie aplasarea raionului Dubăsari în centru ţării există posibilitatea organizării excursiilor către itinerariile turistice din ţară (Chişinău, Orheiul, Dolna). Dezvoltarea turismului constituie unul din principalele obiective de dezvoltare a raionului.

 

Serviciile de informare în masă sunt reprezentate în raion de buletinul informativ Consiliului raional Dubăsari "Noutăți Nistrene". Ziarul are un volum de 12 pagini și se publică 2000 de exemplare de Consiliul raional și distribuit o dată pe lună către Primării și biblioteci. Ziarul reflectă toate activitățile și hotărârile luate de Consiliul raional Dubăsari precum și evenimentele cotidiene. Alte mijloace de informare includ: www.dubăsari.md și panouri informative plasate pe lângă Consiliul Raional sau Primării.

 

În raion sunt înregistrate 15 ONG-uri cu domenii de activitate focusate asupra problemelor sociale, ecologice, apărarea drepturilor omului, cultură și sport. Numărul asociațiilor obștești este în creștere.

 

Printre principalele priorități de dezvoltare a raionului sunt numite: reparația drumurilor, atragerea investițiilor și reparația/construcția apeductului și a sistemului de canalizare.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: oficiul Municipal Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73

Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (22) 27-09-99,
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : s. Cocieri, str. V. Lupu, 28
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: ( 248)52-7-91;
Email: fisc248@dubasari.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: s. Cocieri, str. Renaşterii, 63
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (248) 52-6-30, 52-4-74;
Email: dubasari@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala nr. 48 BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: or. Dubăsari, s.Coşniţa, str. Păcii, 68 „A"
Tel/fax: 024844800
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Cocieri a BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Service:

Adresa: or. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii 70
Tel: (248)-5-20-52; (248)-5-21-86;
Pagina web: www.maib.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa:
s. Cocieri 4571, str. Cosmonauţilor, 10
Tel/fax: 248-5-24-84; 248-5-21-91; 248-5-27-36; 248-5-24-84;

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Com. Coşniţa

s. Coşniţa, str. Păcii

(248) 44-236

Luni- Vineri 8.00-12.00; 14.00-17.00

populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, soluţionarea problemelor de interes local

2.

Com. Corjova

s. Corjova

(248) 52-222

3.

Com. Cocier

s. Cocieri

(248) 52-236

4.

Com. Molovata Nouă

s. Molovata Nouă

(248) 51-236

5.

s. Doroţcaia

s. Doroţcaia

(248) 45-236

6.

s. Holercani

s. Holercani

(248) 53-236

7.

s. Marcăuţi

s. Marcăuţi

(248) 57-236

8.

s. Molovata

s. Molovata

(248) 54-236

9.

s. Oxentea

s. Oxentea

(248) 56-236

10.

s. Pîrîta

s. Pîrîta

(248) 46-236

11.

s. Ustia

s. Ustia

(248) 55-236

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: dubasari@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or. Criuleni, bd. Biruinţei, 1
tel: (248) 22-4-45

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

s. Cocieri
tel: 079904201

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

s. Ustia
tel/fax: (248) 5-59-49, 5-52-80

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

- s. Coşniţa, str. Păcii
tel/fax: (248) 4-45-39; 069344827;

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

tel/fax: (248) 2-03-78; 069245134

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

 Secţia economie

 

s. Coşniţa, str. Păcii, et.3

Ilievici Diana

(248) 44 155, apl@dubasari.md, www.dubasari.md

Luni - vineri, 08.00-12.00, 14.00-17.00

Consultanţă, informare, asistenţă metodologică

2.

 Secţia agricultură

Popescu Vasile

3.

Anticamera

Racoveţ Ecaterina

4.2. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

Service:Denumirea instituţiei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Date de contact (telefon, fax, e-mail)

Pagina WEB

1.

V&G Consulting Grup (activităţi juridice)

s. Coşniţa

024844514

 

2.

II Sclifos Lilia (consultare p/u afaceri)

s. Cocieri

022281644

 

3.

S.C. Agroviosat SRL (evidenţă contabilă)

s. Pîrîta

069030230

 

4.

II Cîrnaţ Natalia

s. Ustia

024855454

 

5.

II Tudosan Sergiu

s. Holercani

069725102

 

6.

Asociaţia Sindicală Dubăsari

s. Coşniţa

024844744

 

5. Taxe şi Impozite
5.1 Inspectoratul Fiscal

Service:

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

     Adresa:

s.  Cocieri 4571, str. Cosmonauţilor, 10

  Tel/fax: 248-5-24-84; 248-5-21-91; 248-5-27-36; 248-5-24-84;
  Pagina web: www.cnas.md

6. Accesul la finanţe

Service:Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.Asociaţia de Economii şi Împrumut „Hlercani"

 

 

 

 

s. Holercani

 

 

 

 

Sandu Ion

 

 

 

 

0(248) 5-34-13

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

6.2

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbank" SA ,

Filiala Cocieri

 

 

Str. Renaşterii 70

rn. Dubăsari,

s. Cocieri

MD-4572

 

 

 

 

 

  

0(248) 4-48-00

 

aib@maib.md

www.maib.md

 

 

Luni-vineri

  900-1700

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „ Banca de Economii SA, filila nr.48 Dubăsari

 

Str. Păcii 68 A

or. Dubăsari,

MD-4571

 

Ilieş Radu

0(248) 4-48-00

 

 

ww      

                                                               

Grigore.mititelu@bem.md.            

Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

            „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

str. Păcii nr. 70

et. III

rn. Dubăsari,

s. Coşniţa

 

 

 

or. Străşeni

 

 

 

 

 

 

Ilievici Diana

 

 

0 (248) 4-441-55

apl@dubasari.md

www.dubasari.md

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii-  rn. Dubăsari, s. Cocieri, str. Cosmonăuţilor, 10

Tel: 0 (248) 5-22-32;

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa:  -  rn. Dubăsari, s. Cocieri, str. Ţărmului 2

Tel: 0 (248) 5-28-70;

Program de lucru:  Luni - Vineri, 800 - 1700,

                                Zile de primire: Marţi   900 - 1200

                                 Joi:    1300- 1700

             Zile de odihnă:  Sîmbăta,  Duminica

 Servicii prestate:

- audienţa cetăţenilor;

- măsuri pasive de protecţie socială;

                    - măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.                             7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri

Secţia economie

Adresa: rn. Dubăsari, s. Coşniţa, str. Păcii,  et. III

Tel:  0(248) 4-41-55

Email:  dubasari@imm.md, apl@dubasari.md

 

 

8.2. Asociaţii de afaceri

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură(Teritorial)

Adresa:  rn. Dubăsari, str. Renaşterii 70

Tel/fax:  0 (248) 4-20-54; 067357380

Email: lidia.lesic@aipal.md

 

 

8.3. Cluburi de interesLast update: 12.12.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s