Print

Străşeni


Poziţia geografică: Raionul Străşeni este situat în partea de centru a republicii, aşezat la 23 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală 729 km2.
Populaţia: Populaţia raionului Străşeni constituie 88,7 mii locuitori, dintre care: populaţia urbană – 21,5 mii, populaţia rurală  –  70 mii.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Străşeni are în total 39 de localităţi, inclusiv oraşele Străşeni şi Bucovăţ şi 37 de sate. În structura teritorial-administrativă sunt 27 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 23434 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 27400 ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă 16000 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi – 3075 ha, viile ocupă – 7626 ha, păşunile – 3291 ha, altele 451 ha.
Educaţie: În raionul Străşeni activează 42 instituţii de învăţămînt. Numărul total de elevi: 12392 copii. Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 1000 pedagogi.
Sănătate: În raionul Străşeni funcţionează: un spital cu fondul general de 192 paturi; un centru al medicilor de familie în componenţa căruia sînt 15 oficii ale medicilor de familie, 13 centre de sănătate, 9 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Străşeni îşi desfăşoară activitatea: 134 medici, 297 personal mediu asistenţei medicale, 306 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Străşeni funcţionează 72 instituţii de cultură: 1 casă de cultură, 32 Cămine culturale, cluburi, 35 biblioteci publice, 2 şcoli de artă, 3 muzee, 1 complex monastic cu renume.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: Oficiul teritorial Chişinău a CÎS, or. Chişinău
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1600
Tel/fax: (22) 27-09-99; 210-925
Email : http://cis.gov.md/ro
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (237)2-20-61; Email: fisc237@straseni.fisc.md
Servicii prestate:
- atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 56, etajul II
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (237) 2-76-51
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala nr.42 a B C „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: or.Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 33 Tel/fax: /(237) 2-20-20

1.1.4.2. Filiala Străşeni a B C „Moldova-AgroindBank" S.A.

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 66
Tel: (237) 2-25-90

1.1.4.3. Filiala Nr 23 a B C Străşeni „Victoriabank” S.A.

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31
Tel: (237)2-23-72

1.1.4.4. Filiala Străşeni a B C „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 125
Tel: (237) 2-23-64

1.1.4.5. Filiala Străşeni a B C „Procreditbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 33
Tel: (237) 2-82-55

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or.Străşeni, str.Mihai Eminescu, nr.31 Tel/fax: (237) 2-00-33

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:

Eliberarea
autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei
publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

 

Lista Primăriilor din Raion:nr.

d/o

Denumirea

primăriei

Adresa

(codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-
mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.     

Bucovăţ

3711,

or. Bucovăţ

62-2-38/  62-2-36

primaria

bucovats@

rambler.ru

8.00
-17.00

 

(1) Primăria                     se organizează                  şi funcţionează                în baza unui regulament
aprobat de consiliul local     conform
Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală  

(2) Primăria, ca structură
funcţională, are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiecte de decizii
ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului;

b) aduce la cunoştinţă publică deciziile
consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;

c) colectează şi prezintă primarului
informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a
satului (comunei), oraşului (municipiului);

d) prezintă primarului,    în
comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum
şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local;

e) supraveghează executarea
măsurilor dispuse de primar, atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul
administrat;

f) contribuie la elaborarea
proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul
an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie
prezentate de primar spre examinare consiliului local;

g) asigură executarea bugetului
unităţii administrativ-teritoriale,   în conformitate cu deciziile consiliului
local, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de încheiere
a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;

i) asistă secretarul consiliului
local în îndeplinirea atribuţiilor  lui
conform legii.

(3) Condiţiile numirii, angajării,
promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă
ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de
legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul
local.

 

2.     

Căpriana

3712,

s. Căpriana

68-2-38

8.00
-17.00

3.     

Chirianca

3713,

s. Chirianca

50-2-38/
50-2-36 primaria

chirianca@

gmail.com

8.00
-17.00

4.     

Codreanca

3714, s.

Codreanca

75-4-66/

75-2-36

mcprim@

mail.ru

8.00
-17.00

5.     

Cojuşna

3715,

s. Cojuşna

42-2-38/

42-2-36 primaria

cojusna@

gmail.com

8.00
-17.00

6.     

 Dolna

6425,

s. Dolna

92-7-40/

58-2-36

8.00
-17.00

7.     

Găleşti

3717,  

s. Găleşti

53-2-38

liubovboico3@gmail.com

8.00
-17.00

8.     

 Ghelăuza

3718,

s. Ghelăuza

92-7-36

8.00
-17.00

9.     

Grebleşti

3720, 

s. Grebleşti

52-3-78

8.00
-17.00

10.          
 

 Lozova

3721,   

s. Lozova

47-2-38/

47-0-26 apl_lozova@mail.md

8.00
-17.00

11.          
 

Micleuşeni

6431,

satul Micleuşeni

92-1-94/

67-2-39

8.00
-17.00

12.          
 

Negreşti

3723,

s. Negreşti

92-5-38/

92-5-36

8.00
-17.00

13.          
 

Oneşti

3724,

s. Oneşti

51-2-36/ /51-2-38

 

8.00
-17.00

14.          
 

Pănăşeşti

3725,

s. Pănăşeşti

77-2-38/

77-2-42

efrosinia.

burlac@

gmail.com

8.00
-17.00

15.          
 

Rădeni

3726,

s. Rădeni

57-2-38

primaria.

radeni@

yandex.ru

 

8.00
-17.00

16.          
 

Recea

3727,

s. Recea

41-2-38

8.00
-17.00

17.          
 

Scoreni

3730,   

s. Scoreni

74-2-38/

74-2-36

8.00
-17.00

18.          
 

Sireţi

3731,   

s. Sireţi

71-1-91/

71-4-96 primaria

sireti@

mail.md

8.00
-17.00

19.          
 

Tătăreşti

3732,

s. Tătăreşti

66-2-38/

66-2-36

8.00
-17.00

20.          
 

Ţigăneşti

3734,

s. Ţigăneşti

93-3-24/

93-6-14 primaria.

tiganesti@yandex.ru

8.00
-17.00

21.          
 

Voinova

3735,   

s. Voinova

76-2-38/

76-2-36 alalungu@

rambler.ru

8.00
-17.00

22.          
 

Vorniceni

3736, 

s. Vorniceni

46-2-38/

46-2-38
jereghirodica@rambler.ru

8.00
-17.00

23.          
 

Zubreşti

3739,

s. Zubreşti

79-2-38/

79-2-36

8.00
-17.00

24.          
 

Romăneşti

3728,

s. Romăneşti

60-2-38/

60-3-79

8.00
-17.00

25.          
 

Roşcani

3729,

s. Roşcani

65-5-21/

65-5-20
ninasugani

@mail.ru

8.00
-17.00

26.

Străşeni

3701, or.
Străşeni

2-29-47/

2-29-89

8.00
-17.00

27.

Micăuţi

3722,

s. Micăuţi

64-2-38/

64-2-36

8.00
-17.00

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : http://www.anrceti.md/


 


 

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : http://www.cca.md/contact

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: straseni@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or. Străşeni, str.Ştefan cel Mare, nr. 107
tel/fax: (237) 2-21-50;

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Străşeni, str. Serghei Lazo, nr. 2A
tel/fax. (237) 2-32-82

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

- or. Străşeni, str.Ion Caraciobanu, nr. 25
tel/fax. (237) 2-28-31

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Străşeni, str-la. Morilor, nr. 6
tel/fax: (237) 2-84-43

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială
4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria
4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:

№ Denumirea oraşului, satului, comunei Adresa (strada, codul poştal, localitatea) Persoana de contact Tel/Fax
E-mail
Pagina Web Orele de primire Serviciile oferite
1. Consiliul raional (secţia economie)
or. Străşeni, str. M. Eminescu 28 Larisa Postica Tel/fax: (237) 2.79.04 2.24.89
straseni@imm.md Luni-vineri
8.00-17.00
12.00-13.00
pauză -Suport mediului de afaceri;
-Înregistrarea condicii de reclamaţii;
-Acordarea certificatului de clasificare a întreprinderii din alimentaţia publică;
-Medietizarea antreprenirilor privind proiectele, programele de stat în domeniul IMM;
-Traininguri si seminare informative, etc;


 


4.3. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot


 

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31                                                                 


 Program
de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 1300

Zile de
odihnă: Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax: (237)2-20-61;                                                                                           
Email: fisc237@straseni.fisc.md            

 Servicii prestate:


atribuirea
codului fiscal;

-  consultaţii privind impozitarea;

-  înregistrarea TVA, accize;

-  primirea declaraţiilor şi calculelor privind
impozitele şi taxele la buget etc.

 

 Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

 Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a
rapoartelor


Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de
seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa
IRV-09)

În termen
de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la
finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de
informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul
angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît
plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
(Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile
salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma
INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice
(juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

2.

Taxa pe
valoare adăugată (TVA)

Declaraţia
privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la
finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia
cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia
pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa
vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory,
percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe
teritoriu vamal.

Taxa vamală
se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul
prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma
CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de
seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi
a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită
autorizaţia

Se achită
taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:


Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă
pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale
anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică
activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20
a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului
fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele
menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului


 

 
Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma
TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe
această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1 Asigurarea socială obligatorie de stat Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
(Forma 4 BASS) Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;
proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;
întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;
5.3.2 Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
(Formular MED) Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii
Casa Teritorială de Asigurări Sociale
Adresa:or.Străşeni, str.Mihai Eminescu, nr.31 Tel/fax: (237) 2-00-33

5.4. Serviciul Vamal

Service:

Adresa: or.Străşeni, str.Orheiului, nr. 2
Tel/fax: (237) 2-29-58

6. Accesul la finanţe

Service:


Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.  Microinvest

 

 

 

 

str. M. Eminescu

or. Străşeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Cooperaţia de Finanţare Rurală.

 

 

 

 

www.microfinance.md

 

 

Luni-vineri

întrerupere

 1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace
circulante

6.2

Băncile comerciale

1. BC „
Moldova-Agroindbank" SA ,filiala Străşeni

 

 

Str. M. Eminescu 66,

or. Străşeni

 

 

 

 

 

  

 

237-22590,20356/20632

aib@maib.md

www.maib.md

 

 

Luni-vineri

  900-1700

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „
Victoriabank" SA , filiala  nr.23,
Străşeni

 

 

str. M.Eminescu 31,

or. Străşeni

 

 

237-2.32.72

www.victoriabank.md

Luni-vineri

830-1630

Întrerupere1300-1400

 

            „

3 .BC"
Moldindconbank"  SA, filiala Străşeni

str. Ştefan cel Mare 125, or. Străşeni

 

237-2.23.64 www.moldincombank.com

Luni-vineri

800-1600

Întrerupere

 1300-1400

 

             „

4. BC „
Banca de Economii SA, filila Străşeni 42

str. M. Eminescu 33         or. Străşeni

 

233235-23664,21726/20264
grigore.mititelu@bem.md.           www.bem237-2.20.20   wwwwwwwwwwwwwwwww.bem.com  

 

ww      

                                                               


Grigore.mititelu@bem.md.            


Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

            „

 

5. BC „
ProCreditBank" SA,  filiala Străşeni

str. M. Eminescu 33

or. Străşeni

 

237-28255

 www.procreditbank.md

Luni-vineri

800-1700

 fără                        Întrerupere

              „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare
Economică  a Tinerilor.


 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

str. M. Eminescu 28

bir  

or. Străşeni

 

 

 

str. M. Eminescu,  28

bir

 or.
Străşeni

 

 

 

 

 

 

Larisa Postica

 

 

Postica Larisa

 

 

237-27904/22489

larisa.postica@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale
, să lanseze sau să extindă propria afacere. 


Consultaţii privitor la grupul ţinta şi
criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun.
Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii
Adresa : Straşeni, or. Straşeni, str. Eminescu, 32


7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 56, etajul II Tel: (237) 2-26-20
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de primire: Marţi 900 - 1200
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului. 7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant
( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)


 

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, biroul 204, 214
Tel: (237) 2-79-04; 2-24-89;
Email: econom(@)mail .ru


8.2. Asociaţii de afaceri
Asociaţia Producătorilor Agricoli „ASTAGRO"
Adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 32
Tel/fax: (237)2-36-40; 2-27-47;
Email: acsastraseni@mail.ru


 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 20.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s