Print

Călăraşi


Populatia:  Populaţia stabilă a raionului constituie (la 01.01.2011) – 78,8 mii locuitori, din care: populaţia urbană- 16,2 mii locuitori; populaţia rurală – 62,6 mii locuitori. Densitatea medie a populaţiei este de 105 locuitori/km2.
Structura administrativ-teritorială:  În componenţa raionului întră 44 localităţi, din care: 43 localităţi rurale; 1 localitate urbană (or. Călăraşi). În raion localităţile sunt cuprinse în 28 primării, din care pînă la:1500 locuitori – 5; 1500 – 3000 locuitori – 17; 3000 – 5000 locuitori – 4; peste 5000 locuitori – 2 primării.
Economia:  În raion sunt înregistrate în total 21194  întreprinderi, din care: Întreprinderi individuale- 673 unităţi, Gospodării ţărăneşti-19792 unităţi, întreprinderi cu statut de persoane jiridice - 792. Întreprinderile  mici şi mijlocii constituie circa 99 % din numărul total de întreprinderi. Terenuri cu destinaţie agricolă (fără grădini) – 22661 ha ( 30,07 % din suprafaţa totală), inclusiv: terenuri  arabile - 13323 ha (16,68%); livezi - 3138 ha (4,16%); vii - 6020 ha (7,98%); păduri şi fîşii forestiere – 23133,34 ha (30,7%); imaşuri - 7384 ha (9,8%);  altele - 394,7 ha (0,52%).
Educaţie:  În raionul Călăraşi funcţionează: 31 de instituţii preşcolare, 34 instituţii şcolare, o şcoală polivalentă, un colegiu şi 1 şcoală auxiliară specială. Numărul total de elevi: în instituţiile şcolare – 8176 elevi, în şcoli profesionale polivalente - 269 elevi; Colegiul pedagogic ,,Alexandru cel Bun”- 553 studenţi.
Sănătate:  În raion funcţionează: spitalul raional Călăraşi cu fondul general de 200 paturi; 1 Centru al Medicilor de Familie, 4 Centre de Sănătate, 27 Oficii ale Medicilor de Familie; 3 Oficii de Sănătate; 35 filiale farmaceutice.
Cultura: În raion funcţionează: 37 case şi cămine culturale; 42 biblioteci; 7 muzee; 3 şcoli de arte. În total în raion activează, 103 colective artistice, inclusiv 23 cu titlu „model”.

1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI:
1.1.1. Camera Înregistrării de Stat Oficiul teritorial Ungheni

Adress: or.Ungheni, str.Naţională,7, bir.406

Phone: (236) 2-39-27

Service:

Serviciile prestate:
-    înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, a modificărilor în documentele de constituire şi a datelor înscrise  în Registrul de Stat;
-    selectarea cererilor  pentru a fi publicate în ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;
-    furnizarea informaţiei din Registrul de Stat şi perfecţionarea copiilor legalizate de pe documentele de constituire;
-    eliberarea extraselor din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
-    lichidarea întreprinderii.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri
      În incinta Consiliului raional Călăraşi (or.Călăraşi, str.Biruinţei,1, bir.18) - Prima şi a treia
      zi de marţi a lunii;

1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.Alexandru cel Bun,130

Phone: (244) 2-28-48, fax (244) 2-25-86

Email: fisc244@calarasi.fisc.md

Service:

Serviciile prestate:
-     eliberarea codului fiscal;
-     eliberarea facturilor fiscale;
-     eliberarea patentelor;
-     eliberarea certificatelor ce confirmă existenţa sau lipsa restanţelor la buget;
-     consultaţii privind impozitarea.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri , întrerupere 12.00 – 13.00

1.1.3. Direcţia pentru Statistică raionul Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.P.Halipa,1

Phone: (244) 2-07-80; 2-39-84

Service:

Serviciile prestate :
-    atribuirea codului statistic;
-    eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
-    primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
-    consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice;
-    eliberarea informaţiei statistice.

Hours:

Program de lucru : luni – vineri, întrerupere 12.00 – 13.00

1.1.4. Băncile comerciale şi instituţii de microfinanţare
1.1.4.1. BC ,,Moldova-Agroindbank”SA filiala Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,25

Phone: (244) 2-25-90; fax (244) 2-22-59

Url: www.maib.md

1.1.4.2. Banca de economii SA filiala nr.7 Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.P.Halipa,3

Phone: .(244) 2-02-67, fax 2-16-83

Url: www.bem.md

1.1.4.3. BC,,Banca Socială”SA filiala Ungheni

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32

Phone: Tel.(244) 2-17-55

Url: www.socbank.md

1.1.4.4. Direcţia raională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Phone: (244) 2-66-57, 2-66-54, fax 2-66-56

Email: www.fincombank.com

1.1.4.5. Întreprinderea mixtă Organizaţia de microfinanţare Microinvest SRL

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Phone: (244) 2-28-75

Url: www.microinvest.md

1.1.4.6. Corporaţia de Finanţare Rurală SA

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19 et.II

Phone: (244) 2-00-88

Service:

Acordarea creditelor prin diferite proiecte

1.1.4.7. BC ,,Victoriabanc” SA filiala nr.28 Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32/Aq

Phone: (244) 2-66-91, fax.2-66-93

1.2. LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII
1.2.1. 1.2.1. Autoritatea de stat pentru licenţiere : Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun.Chişinău, str.Ştefan cel Mare,124

Phone: (22) 27-23-36; (22) 54-21-14

Email: licentiere@gov.md

Url: www.licentiere.gov.md

Service:

Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri 8.00-17.00, întrerupere 12.00 – 13.00

1.3.0. Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

Adress: or. Călăraşi, str.Biruinţei,1, et.I

Phone: (244) 2-36-40

Email: crcalarasi@mail.md

Url: www.calarasi.md

Service:

Eliberarea certificatelor unităţilor de alimentaţie publică;
- consultaţii.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor
1.4.1. Primăria or. Călăraşi (comunelor , satelor- în localităţile respective)

Adress: or. Călăraşi, str.Eminescu,19, et. III

Phone: (244) 2-20-52

Service:

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare

Hours:

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.2. Centrul de Medicină Preventivă Călăraşi

Adress: or.Călăraşi str.Bojole,2,

Phone: (244)2-20-62

Email: cmp@mtc-cl.md

Service:

Eliberarea autorizaţiei sanitară , investigaţii.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.3. Secţia de pompieri şi salvatori Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.T.Ciorbă,15

Phone: (244)2-04-79

Service:

Eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor;

Hours:

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.Testimiţeanu,46

Phone: (244) 2-03-46

Service:

Eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare; certificarea producţiei de origine animalieră.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.5. Serviciul Ecologic teritorial Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19, et.II, bir.21

Phone: (244)2-06-69

Service:

Eliberarea autorizaţiei de folosinţă specială a apei; autorizaţiei de emisie a poluanţilor în aerul atmosferic; autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite (spaţii verzi, fondul forestier).

Hours:

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială Centru raionul Călăraşi

Adress: or. Călăraşi, str.Eminescu,19, et.I

Phone: (244) 2-00-94

Service:

Controlul calităţii lucrărilor în construcţii

Hours:

Primirea în audienţă a agenţilor economici  miercuri 8.00-12.00

2. DEZVOLTAREA AFACERII
2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică
2.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.Alexandru cel Bun,130

Phone: (244) 2-02-09, (244) 2-16-78

Email: fisc244@calarasi.fisc.md

Service:

Serviciile prestate: Prezentarea rapoartelor;
- eliberarea actelor de verificare;
- înregistrarea maşinii de casă şi control.

Hours:

Program de lucru: luni-vineri , întrerupere 12.00 – 13.00

2.3. Direcţia Pentru Statistică Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.P.Halipa,1

Phone: (244) 2-07-80; 2-39-84

Email: călăraşi@statistica.md

Service:

Prezentarea rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte :
- Valoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-P; PREŢIND)-lunar,anual;
- numărul şi renumerarea salariaţilor (1-m)-lunar , trimestrial;
- Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă (1-c)- trimestrial;
- Volumul serviciilor cu plată, prestate populaţiei-(1-servicii)-lunar, anual;
- Export şi import de servicii –trimestrial, anual (El-7, El-8);
- Activitatea turisrică (1-tur)-trimestrial;
- Comerţul cu amănuntul-lunar, anual (1,3,7,-comerţ) ;
- Consumurile şi cheltuielile întreprinderii (5c; 5c-agr;1-COOP)- trimestrial ;
- Agricultura (4-agr; 6-p; 7-agr; 9-agr; 29-agr; 24-agr; 6-CAI; 1,2-achiziţii; 21-vinz.)
- Raport financiar-anual ;

2.4. Plăţi şi contribuţii sociale

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19 et.II

Phone: (244) 2-32-25, fax (244) 2-18-84

Url: www.cnas.md

Service:

Prezentarea rapoartelor: - Bugetul asigurărilor sociale de stat - trimestrial, anual;
- La iniţierea afacerii: declaraţia persoanei asigurate, ancheta persoanei asigurate ;
- Plăţile se achită lunar, pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculează conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat.

3. IMPOZITAREA
3.1.1. Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include :

Service:

a) impozitul pe venit;
b) TVA;
c) Accize;
d) Impozitul privat;
e) taxele rutiere.

3.1.2. Sistemul impozitelor şi taxelor locale include:

Service:

a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
h) taxa de piaţă;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balneară;
k) taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesori de cîini;
n) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trcere a frontierei vamale.

3.2. Consultaţii privind impozitarea

Adress: IFS Călăraşi, str.Alexandru cel Bun,130

Phone: tel.2-16-78, 2-02-09

3.3. Consultaţii privind asigurările sociale

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19, et.II

Phone: (244) 2-32-25

3.4. Biroul vamal Ungheni postul vamal intern de control Călăraşi 6501

Adress: or.Călăraşi, str.Călăraşilor,10

Phone: (244) 2-34-83

4. ACCESUL LA FINANŢARE
4.1. Instituţii de microfinanţare
4.1.1. Întreprinderea mixtă Organizaţia de microfinanţare Microinvest SRL

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Phone: (244) 2-28-75

Url: www.microinvest.md

4.1.2. Corporaţia de Finanţare Rurală SA

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19 et.II

Phone: (244) 2-00-88

Service:

Acordarea creditelor prin diferite proiecte

4.2. Bănci comerciale
4.2.1. BC ,,Moldova-Agroindbank”SA filiala Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,25

Phone: .(244) 2-25-90; fax (244) 2-22-59

Url: www.maib.md

4.2.2. Banca de economii SA filiala nr.7 Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.P.Halipa,3

Phone: (244) 2-02-67, fax 2-16-83

Url: www.bem.md

4.2.3. BC,,Banca Socială”SA filiala Ungheni

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32

Phone: (244) 2-17-55

Url: www.socbank.md

4.2.4. Banca de finanţe şi comerţ SA filiala nr.7 Chişinău, reprezentanţa 22 Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Phone: (244) 2-66-57, 2-66-54, fax 2-66-56

Url: www.fincombank.com

4.2.5. BC ,,Victoriabanc” SA filiala nr.28 Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32/A

Phone: (244) 2-66-91, fax.2-66-93

4.3. Programe guvernamentale

Phone: (244) 2-21-63, 2-36-40

Service:

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare.
Consultaţii : Consiliul raional Călăraşi, Direcţia Economie şi Investiţii

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
5.1. Inspectoratul Tteritorial de Muncă Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.Constructorilor,6

Phone: (244) 2-13-62

Service:

Acordarea serviciilor de consultanţă fără plată salariaţilor şi angajaţilor.

Hours:

Zi de primire : luni orele 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

5.2. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi

Adress: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19, bir.23,25.

Phone: (244) 2-20-71

Service:

Servicii :
-  încadrarea în cîmpul muncii;
- instruirea profesională a şomerilor;
- protecţia şomerilor.
Pagina oficială a Agenţiei Naţionale pentru ocuparea Forţei de muncă : www.anofm.md
Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md  ,  www.hr.md  )

Other:

Program de lucru cu clienţii: luni-vineri orele 8.00- 17.00, pauză 12.00-13.00
Ore de audienţă : lunea orele 14.00-17.00

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE ÎN RAION
6.1. Lansarea unei afaceri

Adress: or.Călăraşi, str.Biruinţei,1, et.I, bir.3,4

Phone: (244) 2-36-40, 2-21-63

Email: calarasi@imm.md

Service:

Consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii.

6.2. Asociatia obsteasca „Agroconsultant” Calarasi

Adress: or. Calarasi, str. 31 August , 6

Phone: (244) 2 -18 -67

Email: acsacalarasi@mtc-cl.md

Service:

Servicii : ce ţin de domeniile tehnologiilor moderne de producere, marketingul mijloacelor de producere si valorificarea produselor agricole, economie si legislaţie agricolă.

6.3. . Organizaţia Regională Ungheni a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova

Adress: or.Călăraşi, str.P.Halipa,1, et.II

Phone: (244) 2-16-73

Service:

Consultanţă în domeniul agriculturii.Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s