Persoanele care vor dori să inițieze o activitate economică vor trebui să notifice și pompierii, nu doar autoritățile publice locale. Legea privind apărarea împotriva incendiilor a fost modificată şi completată, odată cu adoptarea documentului prin care au fost excluse 140 de acte permisive.

Astfel, cu cel puțin 15 zile înainte de inițierea unei activități economice, persoana juridică sau fizică este obligată să înștiințeze despre acest fapt și organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor din raza teritorială, unde se va desfășura activitatea economică. Până în prezent, notificarea era transmisă doar autorităților publice locale.

Notificarea servește drept temei pentru inițierea unui control inopinat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, în vederea stabilirii respectării cerințelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

default name Totodată, documentul prevede că la sfârșitul executării lucrărilor în construcții și până la darea în exploatare a obiectivului construit/reconstruit persoana responsabilă va înștiința și organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (în formă electronică sau pe suport de hârtie).

În urma controlului organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va emite procesul-verbal de control, în care se va atesta lipsa sau existența abaterilor de la cerințele legislației.

Controlul va fi efectuat gratis și procesul-verbal de control va fi emis în cel mult 15 zile de la data notificării. După obținerea procesului-verbal de control, care consemnează lipsa de abateri de la cerințele de apărare împotriva incendiilor, în privința obiectivului sau activității notificate, agentul economic nu este obligat să mai obțină alte avize sau coordonări din partea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Instituția este obligată să transmită imediat serviciului de salvatori și pompieri orice modificare a informației din dosarul de supraveghere a obiectivului, depistată în cadrul controlului de stat.

În cazul în care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor nu a inițiat un control în urma notificării și/sau nu a eliberat proces-verbal de control în decursul a 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite. Exemplarul, prin care se confirmă recepționarea notificării, substituie procesul-verbal de control, până la data la care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va elibera un proces-verbal de control în modul corespunzător.

Sursă: www.bizlaw.md