Aparatul de casă

Pentru a vă desfășura activitatea antreprenorială va trebui să vă procurați și un aparat de casă.
Iar după cumpărare urmează procedura obligatorie de înregistrare aparatului de casă la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat, care se realizează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (elaborat întru executarea pct.3 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”).

Pentru înregistrarea Aparatului de Casă la Inspectroratul Fiscal de Stat aveți nevoie de următoarele :

- Aparatul de casă (MECC).

- Cererea îndeplinită pentru înregistrarea (MECC);

- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

- Copia licenței sau autorizației, a profilului de activitate a întreprinderii;

- Contractul la deservirea tehnică a MCC în doua exemplare confirmat cu stampilă umedă a organizației consumator;

- Copia facturii fiscale la procurarea MCC;

- Registrul MCC (cusut, numerotat si îndeplinit cu datele juridice ale intreprinderii);

- Registrul tehnic al MCC(cusut, numerotat si indeplinit cu datele juridice ale intreprinderii);
- Copia paginii a pașaportului MCC, unde este indicat numărul și ștampila;

- Adresa amplasării MCC, trebuie sa fie înregistrată la Inspectoratul Fiscal;

- De verificat la Inspectoratul Fiscal Teritorial, dacă întreprinderea are datorii.


ATENȚIE! Neînregistrarea prin MCC a unei operaţiuni economice şi neeliberarea bonului de casă consumatorului (duce la sancțiune drastică a comerciantului prin amendă).

Faptul că contribuabilul este pregătit pentru a utiliza MCC şi că, MCC este în stare bună de funcţionare, se dovedeşte documentar prin Raportul X [terminologia MCC] care a fost emis la începutul zilei de gestiune la verificarea funcţionalităţii MCC (întotdeauna atrageţi atenţie la dată şi oră, care trebuie să fie data calendaristică curentă, iar timpul - timpul real ± 15 minute, altfel urmează de adresat centrului de asistenţă tehnică CATMCC cu care aveţi încheiat contract de deservire tehnică a MCC).

Graficul se aduce la cunoştinţă nemijlocit utilizatorului MCC (vânzător, prestator, operator, casier etc.) sub semnătură (înscrisul Am făcut cunoştinţă", numele, prenumele, semnătura şi data).

Utilizatorul nemijlocit al MCC verifică funcţionalitatea MCC la începutul perioadei (zilei) de gestiune indicată în grafic.

Dacă până la sfârşitul perioadei de gestiune (iniţiate prin emiterea Raportului X) nu s-au efectuat operaţiuni economice, atunci operaţiunea de finalizare a gestiunii zilnice, adică emiterea raportului de închidere zilnică, Raportul Z, poate să nu fie executată şi, prin urmare, înscrierea în RMCC nu se efectuează. Trebuie asigurată doar păstrarea Raportului X, care se lipeşte pentru păstrare pe formularul 3-III al RMCC.

Întreprinzătorul are obligația de a păstra documentaţia de exploatare pe toată perioada de utilizare a MCC, iar a rapoartelor de închidere zilnică (lipite în RMCC pe formularul 3-III) şi a benzilor de control - nu mai puţin de 5 ani de la momentul emiterii acestora. Pentru fiecare maşină de casă şi de control (MCC) se deschide câte un RMCC în parte, pentru fiecare an sau trimestru de gestiune, care se prezintă la organul fiscal care a înregistrat (care înregistrează sau re-înregistrează) MCC pentru consemnare.

Recomandabil este să semnaţi un contract de "deservire tehnică", cu firma de la care aţi cumpărat aparatul care va monitoriza funţionarea acestuia. De obicei, un contract de aşa tip de servicii se semnează pe o perioadă de un an. De altfel este indicat să aveți consultări periodice cu inspectoratul fiscal teritorial mai ales la început de cale pentru a evita greșelile.

Returul mijloacelor bănești din casierie apare ca rezultat a restituirii de către cumpărător a bunului anterior procurat. În acest caz cumpărătorul este obligat să restituie și bonul de casă (cecul) ce a fost eliberat la efectuarea cumpărăturii.

Casierul (operatorul) împreună cu responsabilul de activitatea financiară a entității economice, întocmeşte Actul privind sumele de bani restituite cumpărătorilor (clienţilor) pentru mărfurile şi bonurile de casă întoarse (în continuare act). Totodată, anulează şi lipeşte bonurile de casă restituite pe o foaie de hîrtie care împeună cu actul sînt transmise şi păstrate în contabilitate.

Deasemenea, e binevenit să fie întocmit un act de retur, semnat de cumpărător și responsabil din cadrul entității economice, care confirmă restituirea bunului și încasarea mijloacelor bănești de către cumpărător.


În atenția viitorilor antreprenori – o caracteristică importantă pentru aparatele de casă este viteza de tipar a bonului fiscal. Daca aveţi un flux mare de clienţi ce trebuie deserviţi simultan, alegeţi un aparat cu o viteza de tipar mai mare.

Trebuie să ştiţi că există aparate de casă cu unul ori mai multe ecrane. Dacă consideraţi ca aveţi nevoie de ecranul al doilea, care de obicei este destinat cumpărătorului, rămîne să alegeţi ce tip de aparat de casă este mai indicat pentru afacerea Dumnevoastră.

Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control (Anexă la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar)

Genuri de activitate:
1. Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici, care nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată, pe terenurile proprii sau arendate – în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.

2. Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de de transportul ân comun urban plată.

3. Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult.

4. Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie;

5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic).

6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenţii economici populaţiei deplasîndu-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.

7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sînt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.

8. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător.

9. Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie, imprimînd seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar).

10. Activitatea instituţiilor financiare care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia operaţiunilor de schimb valutar către persoanele fizice.

11. Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către organele fiscale şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat.

13. Prestarea serviciilor de către avocaţi;

14 . Activitatea notarială;

15 . Activitatea executorului judecătoresc;

16 . Activitatea de mediator;

17. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunelor economice efectuate.

18. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunelor economice efectuate.

19. Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată.