Obligațiile fiscale

Indiferent de forma organizatorico-juridică, subiectul impunerii fiscale are următoarele obligații:


1. de calculare a impozitelor/taxelor;

2. de raportare (prezentare) a dărilor de seamă;

3. de achitare a impozitelor/taxelor.


Orice persoană care practică activitatea de întreprinzător se prezintă în raporturile fiscale în calitate de contribuabil. Astfel are obligația de a prezenta în termenul stabilit organului fiscal dări de seamă privind impozitele și taxele.


Din anul 2016 raportarea electronică fiscală a devenit obligatorie pentru toți agenții economici. Se permite raportarea pe suport de hârtie la inspectoratele teritoriale doar întreprinderilor care au mai puțin de 10 angajați.


Informație detaliată vizavi de dările de seamă, rapoarte și termenul de prezentare a acestora o găsești în calendarul fiscal de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat sau accesând acest link.


Asupra titularului patentei de întreprinzător nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice.

În general, dacă ai întrebări referitoare la procedurile fiscale, sună la Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat, pentru a primi consultanță rapidă și gratuită:


0 8000 1525Ce este un raport financiar

Conform Legii contabilităţii, entităţile de interes public întocmesc şi prezintă rapoarte financiare semianuale şi anuale. Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi a entităţilor de interes public, întocmesc şi prezintă rapoarte financiare anuale.


Rapoartele financiare reprezintă o informaţie financiară sistematizată despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. Scopul rapoartelor financiare cu destinaţie generală îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali şi potenţiali privind: (i) situaţia financiară a entităţii, indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti; (ii) resursele economice şi datoriile entităţii, componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum și modificările lor.


Rapoartele financiare trebuie să cuprindă informaţii despre:


  • activele controlabile de entitate (acestea constituind surse ale unor eventuale afluxuri de mijloace băneşti sau ale altui avantaj economic în viitor);

  • pasivele entităţii (acestea constituind surse ale unor eventuale refluxuri (retrageri) de mijloace băneşti sau ale altui avantaj economic în viitor);

  • profitul net al entităţii (care reprezintă modificările resurselor economice şi datoriilor entităţii de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepţia cotelor proprietarilor şi plăţilor efectuate acestora);

  • fluxul mijloacelor băneşti în perioada de gestiune (în calitate de indicator al fluxului eventual de mijloace băneşti în viitor).


Pentru ce sunt necesare aceste informații?  Pentru utilizatorii rapoartelor financiare ele servesc drept baza pentru aprecierea capacităţii entităţii de a plăti dividende şi dobânzi şi a achita datoriile în termenele stabilite.


Rapoartele financiare anuale cuprind:


  1. bilanţul contabil;

  2. raportul de profit şi pierderi;

  3. raportul privind fluxul capitalului propriu;

  4. raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;

  5. notele explicative, inclusiv anexele la rapoartele financiare.


Drept bază pentru întocmirea declaraţiilor fiscale servesc datele contabile ajustate în conformitate cu prevederile Codului fiscal.