Răspunderea pentru încălcarea legislației fiscale

Încălcările fiscale sunt de 2 tipuri:

a) încălcare fiscală nesemnificativă;
b) încălcare fiscală semnificativă.

Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi până la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei.

Sunt trași la răspundere pentru încălcare fiscală:

a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală;
b) contribuabilul persoană fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, ce a săvîrşit o încălcare fiscală. (În cazul în care acesta este lipsit de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea fiscală săvîrşită de el reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, curatorul) poartă răspundere în funcţie de obiectul impozabil de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului;)
c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător ce a săvîrşit o încălcare fiscală sau a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală.

Impozitele, taxele şi majorările de întîrziere (penalităţile) nu se recalculează, sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime sau, în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime dacă contribuabilul a acţionat în conformitate cu soluţia fiscală individuală anticipată emisă în adresa sa potrivit Codului fiscal.

În cazul în care o persoană a săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se aplică pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor prevăzute în art.188 alin.(2) din Codul fiscal.

Dacă contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sînt achitate până la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică.

http://portal.taxexpert.md/lista-sanctiunilor-stabilite-de-cf-pentru-incalcarile-fiscale/

http://portal.taxexpert.md/lista-sanctiunilor-contraventionale-pentru-incalcarile-fiscale/