IMPOZITUL PE VENIT

Obiect al impunerii este venitul brut, obținut de persoanele juridice sau fizice din toate sursele aflate în RM , precum și venitul obținut din orice sursă din afara țării cu excepția reducerilor și scutirilor la care au dreptul aceste persoane.

În Hotărîrea de Guvern Nr. 1022 din 29.10.2010 în vigoare de la 05.11.2010, ( Capit.II ,” Obiectul impunerii”) sunt stipulate următoarele criterii:

Pentru determinarea obiectului impozabil rezultatul financiar, obţinut de către persoana ce practică antreprenoriat şi determinat în conformitate cu cerinţele Standardelor Naţionale de Contabilitate (în continuare – SNC) sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (în continuare – SIRF), se corectează (majorează, micşorează) cu sumele aferente unor tipuri de venituri şi cheltuieli, care ţinînd cont de prevederile Codului, se determină conform regulilor aprobate de acesta. Pentru determinarea obiectului impozabil rezultatul financiar se ajustează la suma corectării veniturilor şi cheltuielilor, pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.1022

În conformitate cu prevederile art.54 (1) alin.(3) din Codul fiscal, agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali pot alege regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.
Dacă agentul economic nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A, acesta va determina impozitul pe venit în conformitate cu prevederile Capitolului 71 „Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”.

În cazul în care agentul economic se înregistrează ca plătitor de T.V.A, acesta va aplica regimul de impozitare privind impozitul pe venit în modul general stabilit din momentul înregistrării. Pînă la data înregistrării agentului economic ca plătitor de T.V.A. acesta va aplica regimul fiscal pentru agenţi economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
Reglementarea modului de determinare și achitare a impozitului pe venit , termenele și modul de achitare a acestui impozit se efectuează în conformitate cu prevederile

Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 ( în continuare – Cod) ( republicat în Monitorul Oficial al RM, 2007, ediție specială) și a Legii nr.1164 -XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal ( în continuare – Lege) ( republicat în Monitorul Oficial al RM, 2007, ediție specială). Subiecții impunerii cu impozitul pe venit sunt indicați în art.13 din Cod ( Pct.2 în redacția Hot. Guv. Nr.1022 din 29.10.2010, în vigoare de la 05.11.2010).