Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Înregistrarea subiectului impozabil cu TVA: Conform art. 112 al CF subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător este obligat să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA, dacă el a efectuat într-o perioadă de 12 luni consecutive livrări de mărfuri şi servicii în sumă ce depăşeşte 300000 lei (din 1.03.07), cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

Subiectul trebuie să depună cerere la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se află în decurs de o lună din momentul în care a fost atins plafonul indicat. El se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea.

Subiectul impozabil la înregistrare primeşte certificatul de înregistrare ca plătitor de T.V.A. în care se indică:

- denumirea şi adresa juridică a subiectului impozabil,
- codul fiscal al contribuabilului,
- data înregistrării.
- prima perioada fiscala.


În cazul suspendării livrărilor supuse TVA, subiectul impozabil este obligat să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat.

Serviciul Fiscal de Stat este obligat să anuleze înregistrarea contribuabilului TVA.
În cazul în care subiectul impozabil nu va efectua livrări impozabile şi nu va dori să rămână înregistrat, el este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat precum că, în ultimele 12 luni, volumul livrărilor nu a depăşit plafonul stabilit pentru înregistrare. Dacă subiectul impozabil doreşte să anuleze actul de înregistrare şi înştiinţează despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat, el trebuie să dovedească că în viitor volumul livrărilor impozabile nu va depăşi plafonul stabilit pentru înregistrare. În acest caz Serviciul Fiscal de Stat anulează înregistrarea.

Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în caul în care:

- valoare totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 300 000 lei;
- subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.

Subiecții impozabili sunt stabiliți prin art.94 din Codul fiscal.

Înregistrarea entităților ca plătitor TVA se efectuează conform prevederilor art. 112 din Codul fiscal:

Obligatorie – 600.000 lei ( se efectuează într-o perioadă de 12 luni consecutive pentru livrările de mărfuri, servicii, inclusiv beneficierea de import de servicii),
Benevolă – fără condiția de a atinge careva prag ( dacă subiectul preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii cu excepția celor scutite de TVA),

Termenul de achitare a TVA și de prezentare a Declarației privind TVA și de prezentare a Declarației privind TVA este nu mai tarziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) este un impozit indirect, care se se percepe din suma cifrei de afaceri. Prin intermediul T.V.A se colectează la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în republică sau importate.Conform prevederilor titlului III al Codului fiscal subiecţi impozabili cu T.V.A. sunt:

- persoanele fizice şi juridice, care efectuează livrări impozabile pe piaţa internă şi la export şi sunt înregistrate sau urmează să fie înregistrate în conformitate cu prevederile CF (art. 112);
- persoanele fizice şi juridice, care importa mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, valoarea cărora nu depăşeşte limitele stabilite de legislaţia în vigoare, indiferent de faptul înregistrării în calitate de subiect al T.V.A. pe teritoriul RM;
- persoanele fizice şi juridice, care importă servicii considerate ca livrări impozabile efectuate de persoanele menţionate;

Sunt stabilite următoarele cote ale T.V.A:
- cota de 20%, numită şi cota standard;
- cota zero ( 0%);
- cote reduse de 8%;
- cote reduse de 6%.

Cota standard se aplică asupra:
- tuturor livrărilor impozabile efectuate în RM;
- importurilor de mărfuri şi servicii;
Cota standard este de 20% din valoarea mărfurilor și serviciilor importate sau livrate din Moldova .

Cotele reduse la TVA sunt stabilite prin art.96 din Codul Fiscal.

Scutirea de TVA pentru Importul și livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor este stabilită la art.103 din Codul fiscal.

Livrările impozitate la cota zero a TVA sunt stabilite prin art.104 din Codul fiscal.