EXPORTUL PRODUSELOR ȘI MĂRFURILOR

Pentru a  exporta mărfurile agentul economic urmează mai întâi să se înregistreze la oficiul biroului vamal în calitate de agent economic, care va participa la tranzacții economice externe. Pentru aceasta veți avea nevoie următoarele documente:


- Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
- Statutul și procesul verbal de creare a întreprinderii;
- Confirmarea adresei juridice a întreprinderii;
- Certificat eliberat de Biroul Național de Statistică;
- Certificat (-e) de deținere a contului(-rilor ) bancar (-e);
- Certificat de deținere a contului TVA, (după caz);
- Certificat de înregistrare a ștampilei;
- Extras de la Camera Înregistrării de Stat;
- Ordin de numire în funcție a directorului și contabilului;

Brokerul vamal

În majoritatea cazurilor agentul economic este reprezentat de către un broker vamal. Acesta este o persoană juridică autorizată de către Serviciul Vamal.

Agentul economic semnează un contract cu brokerul vamal, iar acesta ulterior va depune declarațiile vamale în numele agentului economic.


Procedura vămuirii electronice


Prin Hotărârea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor pentru export.

 Astfel agenții economici pot completa declarația vamală chiar de la birou. În acest caz documentele sunt scanate, se aplică semnătura digitala, iar mai apoi acestea sunt expediate electronic.


Mai multe detalii găsiți AICI :

www.customs.gov.md/ecustoms


Acte necesare pentru export

Pentru toate categoriile de mărfuri agenții economici prezintă brokerului vamal următoarele acte:


Contractul de vânzare-cumpărare în baza căruia are loc tranzacția;

CMR (scrisoare de transport) – conține informație despre marfă, cumpărător, vânzător, transportator, mijloace de transport, locul de încărcare , transbordare etc.;

Certificatul fitosanitar sau veterinar în cazul exportului produselor de origine vegetală sau animală.

Invoice (factura) – este documentul care conține informația  specifică lotului curent - cantitatea, preț și termenii de livrare;

Certificat de origine – confirmă țara de origine a produsului.

De altfel de către importator pot fi solicitate și alte acte, uneori acestea pot fi cerințele țării (serviciului Vamal unde este exportată marfa).


CERTIFICATUL FITOSANITAR

Certificatul fitosanitar se eliberează exportatorului de către subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar (ANSA).

Conform Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, publicată în MO nr. 241-246 din 10.12.2010 exportatorul  urmează să prezinte, cu cel puțin 24 ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de control fitosanitar următoarele acte și certificate:


-cererea persoanei fizice sau juridice privind eliberarea certificatului fitosanitar;

-certificatul privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea țării importatoare;

-certificatul de origine al plantelor, a produselor vegetale;

-permis fitosanitar de carantină pentru import al țării–importatoare;

-actul controlului fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe;

-copia contractului de vânzare-cumpărare (de export) al produselor vegetale și al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară.

-copia facturii fiscale sau a facturii de expediție a încărcăturii.


Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării.


Certificatul de inofensiviatate  se referă la produsele alimentare de origine vegetală . Aici se indică dacă au fost respectate normele admisibile de nitarți, reziduuri de pesticide .

Certificatul de inofensiviate este eliberat de ANSA.

Certificatul sanitar-veterinar este  prezentat dacă sunt exportate produse de origine animală. Aceasta de asemenea este eliberat de ANSA.

Taxe pentru proceduri vamale

Taxa pentru proceduri vamale la vămuirea mărfurilor ce sunt exportate constituie  0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 500 Euro și mai puțin de 10 Euro pentru alte trei proceduri.