CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

După ce ați luat decizia viitorul angajat va fi invitat la oficiu pentru a semna contractul individual de muncă (CIM).
La încheierea CIM, persoana care se angajează va prezenta următoarele documente:

1) Buletinul de identitate;
2) Carnetul de muncă, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
3) Documentele de evidență militară;
4) Diploma de studii;
5) Certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

Contractul individual de muncă (CIM) este înțelegerea dintre salariat și angajator prin care salariatul se obligă să presteze o muncă pentru o anumită specialitate, calificare sau funcție, să respecte regulamentul intern al unității, iar angajatorul se obligă să-i asigure condițiile de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative, de contractual colectiv de muncă, precum și să achite la timp și integral salariul. Codul muncii, art. 45

Conținutul obligatoriu al CIM , Codul muncii, art.49

- numele și prenumele salariatului,
- datele de identificare a angajatorului,
- durata contractului,
- specialitatea, profesia, calificarea, funcția;
- atribuțiile funcției,
- riscurile specifice funcției,
- drepturile și obligațiile salariatului și angajatorului,
- condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcției sau cel tarifar și suplimentele, premiile și ajutoarele materiale,
- compensațiile și alocațiile, inclusiv pentru munca prestată în condiții grele, vătămătoare și periculoase,
- locul de muncă,
- regimul de muncă și odihnă,
- trebuie specificat dacă e perioadă de probă,
- durata concediului de odihnă anual și condițiile de acordare a acestuia,
- prevederile contractului colectiv de muncă și ale regulamentului intern al unității referitoare la condițiile de muncă,
- condițiile de asigurare socială și medicală;

Contractul Individual de Muncă poate să conțină și clauze opționale (care nu contravin legislației în vigoare) cum ar fi compensarea cheltuielilor angajatului pentru transport, compensarea serviciilor comunale, acordarea spațiului locativ, salariatul să nu divulge date și informații de care a luat cunoștință în perioada executării CIM.
În ce privește perioada de probă ea poate fi stabilită doar o singură dată pentru angajați. Se interzice perioada de probă următoarelor categoroii de salariați: ( Codul Muncii, art.62)

1) Tineri specialiști,
2) Persoane cu vârsta până la 18 ani,
3) Persoanele angajate prin concurs,
4) Persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta,
5) Femeile gravide,
6) Invalizii,
7) Persoanele alese în funcții elective,
8) Persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 luni.

În cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, acest lucru se constată în ordinul, (decizia, dispoziția) cu privire la concedierea salariatului, care este emis de către angajator până la expirarea datei de probă,fără plata indemnizației de eliberare din serviciu. Codul Muncii art. 63 (2)
Întreprinderea trebuie să aibă câte un carnet medical (fișă medicală) pentru fiecare angajat în parte, care să conțină rezultatele anuale ale fluorografiei, a consultației medicale la medicul de familie și ginecolog, plus fotografia angajatului . Acestea vor fi fi solicitate la efectuarea controlului din partea Centrului Național de Sănătate Publică. ( Codul Muncii , art. 57) Angajatorul nu are dreptul să ceară de la persoanele care se angajează alte documente.

FIȘA DE POST

La Contractul Individual de Muncă se anexează Fișa Postului, unde sunt indicate responsabilitățile pentru funcția dată, calificările persoanei respective și alte deatalii. Cu cât fișa postului este mai completă și clară cu atât salariatului îi va fi mai ușor să înțeleagă ce se cere de la el, iar managerului îi va fi mai ușor să monitorizeze și să evalueze activitatea angajatului.

CARNETUL DE MUNCĂ

Angajatorul va trebui să păstreze la el carnetul de muncă a angajatului. Codul muncii art.66

- Acestea se procură doar pentru salariații care sunt angajați pentru prima dată,
- Sub evidență strictă în Registrul de evidență a circulației carnetelor de muncă,
- Se păstrează la angajator pe întreaga durată a CIM,
- Se restutuie salariatului în ziua eliberării de la serviciu.

Modul de păstrare, completare și evidență a carnetelor de muncă este stabilit de Guvern.
Sancțiunile disciplinare nu se înscriu în carnetul de muncă. Motivele încetării CIM se înscriu strict indicându-se articolul, alineatul, punctul și litera corespunzătoare din lege.