CONCEDIEREA ȘI DEMISIA

Concedierea este desfacerea din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată determinată.

Conform Codul Muncii , art.86 concedierea se admite în următoarele cazuri:

a)Rezultatul nesatisafăcător al perioadei de probă,
b)lichidarea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică,
c)reducerea personalului,
d)salariatul nu corespunde funcției deținute,
e)absența nejustificată de la serviciu mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de lucru,
f) încheierea contractului individual de muncă cu o altă persoană , care va efectua sarcinile care anterior erau realizate de către angajatul prin cumul în calitate de funcția de bază. (art.273)
g) refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea organului de conducere,
h)pentru alte motive prevăzute în prezentul cod și de alte acte legislative.Nu se admite concedierea angajaților în următoarele cazuri:

1) În perioada aflării acestuia în concediu medical,
2) în concediu de odihnă anual,
3) în concediu de studii,
4) în concediu de maternitate,
5) în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani,
6) în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta de la 3 la 6 ani. În perioada îndeplinirii obligațiilor de stat sau obștești, precum și în perioada detașării, cu excepția cazurilor de lichidare a unității. (Codul Muncii art.89)

În art. 82-89 din Codul Muncii stipulează toate temeiurile încetării contractului individual de muncă.

DEMISIA

Salariatul are dreptul la demisie ( desfacerea contractului individual de muncă din proprie inițiativă ), anunțând angajatorul , prin cerere scrisă, cu 14 zile calenaristice înainte.

Codul Muncii , art. 85

În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea , stabilirea gradului de invaliditate, concediu pentru îngrijirea copilului, înmatricularea la o altă insitituție de învățămînt, stabilirea cu traiul într-o altă localitate, îngrijirea copilului până la vârsta de 14 ani sau a copilului invalid, alegerea într-o funcție electivă, angajarea prin concurs la o altă unitate , încălcarea de către angajator a contractului individual sau colectiv de muncă, a legislației muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă de către angajat și înregistrată la care se anexează documentul respectiv și astfel este confirmat acest drept.

Conducătorii unității, adjuncții și contabilul-șef sunt în drept să demisioneze până la expirarea duratei contractului individual de muncă în cazurile stipulate de contract, anunțând despre asta angajatorul prin cerere scrisă cu o lună înainte.

Suspendarea contractului individual de muncă

Codul Muncii art. 75-79

Suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor salariale ( salariu, sporuri, alte plăți) de către angajator, prin ordinul ( dispoziția , decizia, hotărîrea) angajatorului, se aduce la cunoștința salariatului , sub semnătura cel târziu la data suspendării ( cu excepția cazurilor de circumstanțe ce nu depend de voința părților).

Circumstanțe de suspendare a CIM: Codul Muncii, art. 75-79


1. Prin acordul părților,
2. Inițiativa uneia dintre părți,
3. În circumstanțe ce nu depind de voința părinților.
Și acum să specificăm situațiile pentru fiecare punct în parte:

Circumstanțe ce nu depind de voința părților:

a)Concediu de maternitate,
b)Boală sau traumatism,
d)Carantină,
e)Încorporarea în serviciul militar sau în serviciul civil,
f) Trimiterea în instanța de judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a unei infracțiuni la locul de muncă,
g) Prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, narcotică, confirmat prin certificatul eliberat de instituția medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanți ai angajatorului și salariaților,
h) Stabilirea pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă și alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare,

Prin acordul părților

a) Acordarea concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună,
b) Frecventarea unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice,
c) Șomaj tehnic,
d) Îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani,
e) Îngrijirea copilului invalid și alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

La inițiativa uneia dintre părți

a)Concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani, concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la 1 an, conform certificatului medical,
b )Ocuparea unei funcții elective în autoritățile publice , organele sindicale sau în cele patronale,
c) Condiții de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al securității și sănătății,
d )Pe durata anchetei de serviciu în conformitate cu Codul Muncii sau alte motive prevăzute de legislație;

Șomajul tehnic – imposibilitatea temporară a continuării activității de producție de către unitate sau de către o subdiviziune din cadrul companiei, întreprinderii. Durata maximă a șomajului tehnic este de 6 luni / an calendaristic. În această perioadă salariații stau la dispoziția angajatorului și bineficiază de o indemnizație minima de 75% din salariul lor de bază.
Art. 82-89 din Codul Muncii stipulează toate temeiurile încetării contractului individual de muncă.