Dura lex, sed lex
Dacă vrei să fii antreprenor trebuie cel puțin o dată să citești Legea Republicii Moldova «Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi» nr. 845 din 03.01.1992. Așadar legea defineşte noţiunea de antreprenoriat ca fiind: „activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri”.


Cine poate fi antreprenor? Conform legii: ”orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit în drepturi, în modul stabilit de prezenta Lege şi de alte acte legislative; orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în vigoare; un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv; orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale şi cu legislaţia.


De asemenea pentru a vedea cum poți beneficia de susținerea statului  Legea cu privire la susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii” nr. 206 din 07.07.2006, atribuie sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) următoarele categorii de întreprinderi: micro, mici şi medii. Această clasificare a fost făcută în baza a trei indicatori: numărul de persoane încadrate, volumul anual al vânzărilor, valoarea de bilanţ a activelor.


Tipul întreprinderii

Nr. de angajați,

persoane

Venituri din vânzări,

mln. MDL

Valoare de bilanț,

mln. MDL

MICRO

MICI

MEDII

≤ 9

≤ 49

≤ 250

≤ 9

≤ 25

≤ 50

≤ 9

≤ 25

≤ 50


Orice persoană fizică sau juridică poate opta pentru una din formele de întreprinderi menţionate, fondând-o pe baza capitalului propriu.


Atenție! NU se încadrează în categoriile de mai sus şi NU dispun de facilităţi:

  • agenţii economici, care ocupă o poziţie dominantă pe piaţă

  • agenţii economici care au fondatori ce nu fac parte din sectorul IMM şi deţin o pondere mai mare de 35% din fondul statutar

  • companiile fiduciare şi companiile de asigurare

  • fondurile de investiţii

  • agenţii economici care importă mărfuri cu accize

  • băncile, organizaţiile micro-financiare, asociaţiile de creditare şi economii, alte întreprinderi financiare

  • casele de schimb valutar şi lombardurile

  • întreprinderile care activează în ramura jocurilor de noroc


Legea cu privire la susținerea IMM din 07.07.2006 mai prevede că agenţii economici IMM pot să beneficieze de facilităţi sau scutiri la achitarea impozitelor sau altor plăţi obligatorii. De asemenea, că au dreptul de a participa la programe de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, dreptul de acces la sistemul simplificat al evidenţei contabile. Totodată, legea permite administraţiei publice centrale şi locale să elaboreze şi să implementeze programe de suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii.


Vezi mai jos lista legilor pe care le poți consulta la diferite etape ale afacerii tale:


Codul civil al Republicii Moldova


Codul fiscal al Republicii Moldova


Codul muncii al Republicii Moldova


Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992

Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din  20.07.2006


Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr.206 din 07.07.2006


Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din    19.10.2007


Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998


Legea privind cooperativele de întreprinzător nr.73-XV din 12.04.2001


Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353-XIV din 03.11.2000


Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135 din 14.06.2007


Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din  02.04.1997


Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001


Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588-XIII din 22.09.1995


Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008  


Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, Monitorul Oficial nr. 90-93/399 din 29.06.2007


Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198-XV din 15.05.2003


Legea cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007


Legea cu privire la comerţul interior nr.749-XII din 23.02.1996


Legea privind securitatea generală a produselor nr.422-XVI din 22.12.2006


Legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor nr.186-XV din 24.04.2003


Legea cu privire la franchising nr.1335-XIII  din  01.10.1997


Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005


Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001


Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81-XV din 18.03.2004


Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995


Legea privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007


Legea privind acordarea de credite preferenţiale pe termen lung  unor categorii de tineri studioşi nr.1142 din 14.07.2000


Legea cu privire la protecţia muncii nr. 625-XII din 02.07.1991


Legea cu privire la salarizare nr.847-XV din 14.02.2002


Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993


Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr. 163 din 09.07.2010


Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova

de către persoanele fizice nr.1569-XV din 20.12.2002


Legea cu privire la parcurile industriale nr.164-XVI din 13.07.2007


Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr.138-XVI din 21.06.2007


Legea cu privire la protecţia concurenţei nr.1103-XIV din 30.06.2000


Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997