Principiul ghișeului unic

Înregistrarea întreprinderilor se face în conformitate cu Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, din 19.10.2007, în vigoare de la 30.05.2008. Camera Înregistrării de Stat (CÎS) a Republicii Moldova este organul abilitat la care orice persoană doritoare de a-și deschide o întreprindere trebuie să se adreseze.


Vești bune pentru tine - procedura inițierii afacerii s-a simplificat simțitor odată cu introducerea principiului ghișeului unic. Astfel, în calitate de solicitant vei depune documentele pentru înregistrare doar o singură dată și doar la oficiul teritorial al CÎS, iar termenul de înregistrare s-a redus de la 5 zile lucrătoare la 24 de ore.


Nici până la înregistrare, nici după înregistrare NU trebuie să te prezinți la alte autorităţi (de ex. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Inspectoratul Fiscal de Stat, Centrul Naţional de Terminologie, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină etc.). Toate coordonările şi autorizările legate de înregistrare vor fi efectuate de către oficiul teritorial al (CÎS) în regim on-line. Ulterior în termenul stabilit vei primi actele de confirmare a înregistrării.

Pasul 1: Mergi la oficiul teritorial al CÎS

Vezi aici adresele și programul de lucru.

Trebuie să ai cu tine:

 1. buletinele de identitate ale fondatorilor şi a administratorului (dacă e altul decât fondatorul);

 2. o listă cu variante de denumire a întreprinderii (în limba română);

 3. acte privind sediul firmei, care poate fi:

 • domiciliul fondatorului;

 • imobilul acordat de o persoană fizică nefondatoare (actul ce confirmă dreptul de proprietate şi decizia autentificată notarial, prin care fondatorul permite utilizarea acestui imobil pentru desfăşurarea activităţii juridice);

 • imobilul luat legal în chirie de la o persoană juridică (contractul de chirie autentificat notarial şi scrisoarea de garanţie a proprietarului).

Pasul 2: Verificarea de către CÎS

CÎS verifică dacă nu ai datorii la bugetul public naţional şi nu dispui de întreprinderi anterior înregistrate, care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege.


De asemenea CÎS va verifica și denumirea persoanei juridice. Ai în vedere că în denumire se indică și forma de organizare juridică. Poți să utilizezi cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.


Orice denumire nouă trebuie să se deosebească de cele existente, astfel încât să se poată face o distincţie clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.


Se interzice înregistrarea unei denumiri care:

 • coincide sau, după cum constată Camera Înregistrării de Stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;

 • coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;

 • conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;

 • conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există acordul scris al Guvernului sau, după caz, al autorităţii publice locale;

 • conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;

 • contravine normelor morale.

Pasul 3: Completează cererea de înregistrare

Vei completa o cerere de înregistrare conform modelului necesar. Vezi aici modelele.

În cerere de regulă se indică:

 • denumirea completă și cea prescurtata;

 • forma juridică de organizare;

 • termenul de activitate a persoanei juridice;

 • sediul persoanei juridice;

 • componenţa nominală a organului de conducere;

 • componenţa nominală a organului de supraveghere;

 • componenţa nominală a organului de control;

 • genurile de activitate, maximum 5, vezi Clasificatorul Activităților în Economia Moldovei;

 • capitalul social;

 • fondatorul.

Pasul 4: Achită taxa de înregistrare

Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a filialei și reprezentanței acesteia costă 1149 lei. Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual costă 364 lei.

Vezi aici lista completă a tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Înregistrării de Stat.

După ce prezinți bonul de plată, CÎS va verifica dacă administratorul (altul decât fondatorul) nu prestează muncă prin cumul la o altă unitate în calitate de administrator. De asemenea va emite un certificat pentru deschiderea contului provizoriu în bancă şi depunerea capitalului social.

Pasul 5: Primești actele de înregistrare

La depunerea actelor vei fi informat de către reprezentatul CÎS asupra datei și orei exacte când vor fi emise actele de constituire. Vei primi:

 • certificatul de înregistrare cu numărul unic de identificare de stat (IDNO) care coincide cu codul fiscal;

 • actele de constituire (Decizia de fondare, Statutul);

 • Ștampila și adeverința de fabricare a acesteia.


Actele de constituire vor fi emise administratorului.

Înregistrarea Întreprinderilor Individuale

Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:

La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.  Organul înregistrării de stat va efectua procesul de luare la evidenţă fiscală, statistică, medicală şi socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia.


Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.

   

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:


 • persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;

 • persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.


Înregistrarea Gospodăriei Țărănești

Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai acesteia. Ea va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi în a cărei hotare el deţine teren. În cazul în care fondatorul deţine terenuri amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi, cererea de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă primăriei alese de fondator.

Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul prezintă primăriei: declaraţia de constituire, copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al potenţialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor, copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei, bonul de plată, pe contul primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei.

În decursul unei săptămîni din ziua prezentării documentelor, primăria înregistrează gospodăria ţărănească, efectuînd înscrieri de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi eliberează certificatul de înregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a înregistra gospodăria.