Ce este o autorizație

Autorizaţia este un act de autoritate al administraţiei publice centrale și locale, prin care se obţine dreptul de a desfăşura o anumită activitate, în baza unor documentaţii specifice pentru fiecare gen de solicitare în parte.


Cea mai frecvent întâlnită este autorizaţia sanitară necesară pentru toate unităţile de comerţ, alimentaţie publică şi de deservire socială și autorizația sanitară veterinară de funcționare necesară pentru pieţele agroalimentare, gheretele de comercializare a ouălor, farmaciile veterinare, unităţile în care se comercializează carne tranşată şi peşte, produse de origine animală.  Pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, este nevoie şi de autorizaţia administraţiei publice locale.


Pentru a vedea lista întreagă a autorizațiilor pentru diverse activități antreprenoriale, precum și tarifele acestora, îți recomandăm să consulți Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 920 din 30.08.2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale.


Mai jos vezi actele necesare și procedurile de obținere a celor mai frecvente tipuri de autorizații.Autorizația sanitară de funcționare

Activităţile de întreprinzător, care constituie risc pentru sănătatea populaţiei şi nu contravin legislaţiei sanitare în vigoare sunt supuse autorizării sanitare. Autorizarea sanitară de funcţionare a unităţilor economice, certificarea igienică a produselor şi serviciilor, precum și a procesului de producere se efectuează de către unitățile teritoriale ale Centrului Național de Sănătate Publică.


Agenţii economici poartă responsabilitate personală conform legislaţiei în vigoare pentru crearea condiţiilor optime de muncă şi securitate a sănătăţii angajaţilor, pentru calitatea mărfurilor şi produselor alimentare pe care le produc, comercializează ori depozitează.

Pentru comoditatea ta, Centrul Național de Sănătate Publică Municipiul Chișinău operează după principiul ghișeului unic. Agenţii economici şi persoanele fizice prezintă la Ghişeu doar acele documente, care sunt stipulate în actele normative şi care reprezintă statutul juridic şi genurile de activitate practicate.


Ce trebuie să faci?


1. Vei depune o cerere conform modelului stabilit. Vezi aici modelele.


2. În funcție de actul pe care îl soliciți, odată cu cererea, trebuie să prezinți documentele din lista ce urmează:


Avizul la lot de pământ pentru construcţie, reconstrucţie: planul de situaţie, avizat de arhitectul localităţii (planul de încadrare în teritoriu), copia actului (proiectul actului) de proprietate a terenului.


Avizul la proiect de construcţie, reconstrucţie: proiectul la construcţia obiectivului, confirmat prin ştampilele instituţiei de proiectare, copia avizului la lot.


Avizul la recepţia finală a obiectivului: copiile avizului la lot şi a avizului la proiect, procesul verbal de constatare la recepţia prealabilă a obiectului.


Autorizaţia sanitară de funcţionare a obiectivelor: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copia certificatului de proprietate sau contractului de arendă (după caz), lista grupelor de produse/mărfuri, care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate (se va anexa la cerere), copia avizului la proiect (pentru obiectivele nesupuse recepţiei finale).


Autorizaţia sanitară de funcţionare a gheretei: copia schemei de amplasare a gheretei, confirmată de departamentul arhitectură şi urbanism şi pretura de sector (în cazurile amplasării lor pe teritoriile libere), copia contractului de arendă (în cazul amplasării gheretei în incinta instituţiilor medicale, de cultură, pieţe etc.), copia autorizaţiei obiectivului sau contractul cu obiectivul unde se va păstra rezerva de produse alimentare şi se va prelucra utilajul.


Certificatul igienic:

 • pentru mărfurile, produsele alimentare şi nealimentare autohtone produse în serie, la cerere se anexează: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii producătoare în Republica Moldova, copia documentaţiei normative de producere a produsului (PT MD, GOST), certificat veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);

 • pentru mărfurile, produsele alimentare şi nealimentare de import, odată cu cererea, se prezintă: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii importatoare în Republica Moldova, documentele ce confirmă originea şi calitatea produsului în original sau confirmate prin ştampila umedă, copia certificatului fitosanitar pentru produsele vegetale, copia certificatului veterinar pentru produsele de origină animală, copia certificatului privind dezinfecţia mărfurilor „SECOND HAND”.


Paşaportul sanitar la autocamion: copia paşaportului tehnic al autocamionului, copia contractului de arendă cu întreprinderea specializată privind spălarea şi dezinfectarea autocamionului, livretul medical al persoanei responsabile de transportare a produselor.


Legiferarea construcţiei neautorizate: buletin de identitate, certificat privind stabilirea regimului urban, certificat de la organul cadastral teritorial Chişinău privind rezultatele inspectării construcţiei.


Vezi mai multe detalii aici.


3. Setul de documente depus de tine va fi examinat timp de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii. În acest răstimp specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică vor evalua situaţia sanitaro-epidemiologică a obiectivului, precum și vor efectua, la necesitate, investigaţii instrumentale şi de laborator. Termenul de 10 zile poate fi prelungit, fapt despre care vei fi informat obligatoriu.


4. În final, dacă rezultatele examinării corespund documentației normativ-tehnice, vei primi autorizaţia sanitară de funcţionare, care va fi semnată de către medicul şef sanitar de stat al teritoriului (sau adjuncţii lui).


În cazul în care vei schimba genul de activitate ori te vei extinde, va trebui să obții o nouă autorizaţie sanitară de funcţionare. Activitatea obiectivelor se suspendă în cazul funcţionării acestora cu valabilitatea expirată a autorizaţiilor sanitare.Autorizaţia de funcţionare de la Administraţia Publică Locală

Pentru a putea desfăşura unele activităţi comerciale vei avea nevoie de autorizaţia administraţiei publice locale. În general, dacă te interesează să deschizi o gheretă sau să vinzi la piață, trebuie să iei cunoștință cu Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulile de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 517 din din  18.09.1996.


Amplasarea şi deschiderea reţelei de comerţ ambulant staţionar şi mobil se efectuează prin decizia organelor administraţiei publice locale.


Autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de a practica o activitate de comerţ, cu indicarea adresei amplasării unităţii comerciale sau a locului deschis pentru vânzare.


Ce trebuie să faci?


1. Mergi la ghişeul unic al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii din cadrul mun. Chișinău (în cazul în care vrei să-ți desfășori activitatea comercială în capitală) sau la primăriile oraşelor, satelor, comunelor unde vei activa.


2. Vei depune o cerere în care de regulă se indică:

 • numele/denumirea completă a solicitantului autorizaţiei, adresa juridică, telefon (fax, e-mail);

 • denumirea şi adresa unităţii pentru care se solicită autorizaţia;

 • principalele grupuri de mărfuri care vor fi comercializate în unitatea respectivă sau serviciile prestate;

 • orarul de funcţionare a unităţii;

 • numele persoanei responsabile pentru funcţionarea unităţii.


În afară de cerere va mai fi nevoie să prezinți o serie de documente, după caz.


3.  După depunerea şi verificarea actelor prezentate, funcţionarul Direcţiei (preturii de sector – după caz) examinează la faţa locului gradul de corespundere a unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii condiţiilor de autorizare.


4. Autorizaţia de funcţionare se perfectează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, începând cu data primirii cererii şi documentelor anexate. După perfectarea autorizaţiei, şeful Direcţiei examinează setul de documente şi confirmă prin semnătură corespunderea acestora prevederilor prezentului regulament.  


Tarifele pentru autorizația de funcționare de la Primăria mun. Chișinău le găsești aici.


Pentru mai multe informații referitoare la autorizațiile eliberate de Primăria mun. Chișinău accesează acest link.Autorizația de construire

Autorizaţia de construire se emite în baza Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcții.


Ce trebuie să faci?


Mergi la primărie (Direcția autorizare și disciplină în construcții în cazul primăriei mun. Chișinău) unde vei depune o cerere în care vei indica locul amplasării imobilului/terenului.


La cerere se anexează următoarele documente:


 • certificatul de urbanism pentru proiectare;

 • extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie;

 • avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;

 • buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);

 • contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (beneficiar) şi proiectant;

 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;


Documentele prevăzute se prezintă în original şi în copii. După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute, originalele se restituie  solicitantului (beneficiarului).


În cazul în care toate documentele prezentate respectă normele și cerințele tehnice, autorizația de construcție va fi eliberată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii pentru informare.


Vei putea începe lucrările de construcție în maximum 6 luni de la data eliberării autorizației. În cazul în care nu reușești să respecți acest termen, vei avea nevoie de o nouă autorizație de construire.


Durata executării lucrărilor se stabileşte în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public. Dacă lucrările încep în termenul stabilit, autorizaţia de construire se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor.


Unele lucrări de construcţie se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire, ca de exemplu lucrări de finisări interioare, reparația acoperișului, teraselor, înlocuiri sau reparaţii  ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului  tehnico-sanitar din interiorul clădirilor, amenajarea terenului aferent construcţiei existente, lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatic etc.


Atenție! În cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, toate lucrările se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar unele lucrări chiar se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.