Genurile de activitate și condițiile de obținere a licenței


Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător definește licența ca un act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.

La genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere se atribuie acele activități care corespund unuia sau ambelor criterii indicate mai jos:

 • implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;

 • necesitatea stabilirii condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificării respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului.


Autorităţile de licenţiere în Republica Moldova sunt:

 • Camera de Licenţiere (licenţiază majoritatea genurilor de activitate);

 • Banca Naţională a Moldovei;

 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

 • Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

 • Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;

 • Consiliul Coordonator al Audiovizualului.


Cea mai mare parte a activităților de întreprinzător sunt supuse reglementării prin licenţiere de către Camera de Licențiere, de pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova.


Vezi aici lista genurilor de activitate, precum și condițiile necesare pentru a obține licența emisă de către Camera Licențierii.


Banca Națională a Moldovei reglementează:

 • activitatea băncilor;

 • activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);

 • activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale;

 • activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică


Comisia Națională a Pieței Financiare reglementează:

 • activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;

 • activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii;

 • activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;

 • activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;

 • activitatea birourilor istoriilor de credit.


Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică reglementează:

 • importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare;

 • producerea combustibilului regenerabil;

 • producerea energiei electrice, operarea pieţei energiei electrice, transportul energiei electrice, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, distribuţia energiei electrice, furnizarea energiei electrice;

 • producerea gazelor naturale, transportul gazelor naturale, distribuţia gazelor naturale, stocarea gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;

 • furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună;

 • producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice.


Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei reglementează:

 • utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;

 • serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program.


Consiliul Coordonator al Audiovizualului reglementează:

 • activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.
Procedura de licențiere

Dacă intenționezi să desfășori vreuna din activitățile enumerate aici, trebuie să mergi la Camera de Licențiere să depui o cerere în care sunt indicate următoarele date:

 • denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice;

 • genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare dorești să obții sau să prelungești licența;

 • declarația pe propria răspundere a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care soliciți licenţă şi pentru autenticitatea documentelor prezentate;

 • alte acte în funcție de condiţiile de licenţiere a unui sau altui gen de activitate.


Documentele se depun în original sau în copie. Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică prin procedura ghişeului unic.


La declarația pentru eliberarea licenței se anexează: copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice.


La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei.


Camera de Licențiere va examina documentele prezentate şi va adopta decizia de eliberare sau de respingere a cererii în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Vei primi o înştiinţare despre eliberarea/prelungirea ori respingerea licenței cel târziu a doua zi lucrătoare după ziua în care a fost adoptată decizia respectivă.


Declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței va fi respinsă în cazul în care în documentele prezentate de tine vor fi depistate date neveridice.


Pentru a eficientiza procesul de licențiere, Camera de Licențiere roagă toți antreprenorii să-și ridice formularul licenței eliberate/prelungite/reperfectate nu mai devreme de 3 zile lucrătoare și nu mai târziu de 10 zile de la data adoptării deciziei. De asemenea, antreprenorii sunt rugați să prezinte procura de formă liberă (pe pagina Camerei, ultima opțiune din meniul de top) și originalul ordinului de plată, care sunt obligatorii.


Vezi aici taxele pentru diferite genuri de activitate.


Dacă vrei să eviți cozile de la ghișee, economisind astfel timpul, poți depune on-line declarația privind eliberarea/prelungirea licenței. Fă click aici pentru a folosi serviciul e-licențire.


Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la ea se înregistrează conform borderoului, a cărui copie se expediază (se înmânează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a autorităţii de licenţiere. Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, este confirmată de borderoul expediat solicitantului/ titularului prin poşta electronică, ce va conţine numărul şi data înregistrării acesteia.


Termenul de valabilitate a licenței variază de la o activitate la alta. Pentru mai multe detalii, consultă Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.


Poți verifica statutul licenței oricărei întreprinderi, dacă accesezi Registrul de licențiere. De asemenea poți vedea și lista titularilor de licență din Transnistria, accesând acest link.