Reorganizarea întreprinderii

Ca efect al reorganizării se produce fie dizolvarea unor persoane juridice (absorţia), fie constituirea altora(separarea), fie că dizolvarea unora şi constituirea altora se produce concomitent (contopirea şi divizarea).Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi oferă diverse soluţii, materializate în cinci forme de reorganizare:


Fuziunea - toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec, potrivit actului de  transfer,  la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii.


Asocierea -  la asocierea  unei  întreprinderi cu alta, la cea din urmă trec,  în conformitate cu actul de transfer, toate drepturile  patrimoniale  şi obligaţiile întreprinderii asociate.


Divizarea - la întreprinderile înfiinţate în urma divizării trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.


Separarea - la separarea din întreprindere a uneia sau a câtorva întreprinderi, la fiecare din acestea trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, părţile respective din  drepturile  patrimoniale  şi  obligaţiile întreprinderii reorganizate.


Transformarea - la transformarea  întreprinderii  într-una  cu altă  formă juridică  de organizare, la întreprinderea recent înfiinţată trec  toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile celei transformate.


Legea privind privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali descrie procedura de reorganizare:


  1. Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.

  2. Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.

  3. Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”.


După expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

   a) cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;

c) hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;

d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;

e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;

f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;

g) autorizaţia de reorganizare, după caz;

   h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;

i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.72 din Codul civil;

j) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.


Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, îşi încetează existenţa este obligată, pe propria răspundere, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila, în cazul în care dispune de aceasta.